Rozdział I  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie „NASZ PARK” jest dobrowolną samorządną organizacją działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.nr 20 poz.104 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.nr 96 poz.873) ze zmianami w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. DU nr 28 poz.146 oraz niniejszego Statutu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mieszkańców województwa śląskiego.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów statutowych.

 

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie NASZ PARK posiada status stowarzyszenia zwykłego.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową nie działającą w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie wsłużących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 3

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


Rozdział II  CELE  i  DZIAŁANIA STATUTOWE

§ 4

 1. Celami Stowarzyszenia „NASZ PARK” są:
  a) ochrona parków w województwie śląskim, a w szczególności ochrona Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie jako dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu i przeciwstawianie się działaniom sprzecznym z ideą jego utworzenia, a w szczególności przeciwdziałaniu:
  niezrównoważonemu rozwojowi WPKiW i przeznaczaniu na cele inne niż wypoczynek, rekreacja i kultura,
  parcelacji Parku, ograniczaniu terenu Parku oraz zasobów jego fauny i flory,
  ograniczaniu dostępu do Parku mieszkańcom Śląska i zwiedzającym,
  prywatyzacji Parku;
  b) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej mieszkańców Śląska  oraz szacunku dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu
  c) promocja oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  d) rozwijanie i organizowanie wspólnot i społeczności lokalnych wokół rozwiązywania problemów środowiska oraz działania  na rzecz ochrony parków i ich zasobów
  e) edukacja w zakresie ekologii, ochrony fauny i flory
  f) przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży również z wykorzystaniem edukacyjnej funkcji WPKiW i innych parków.
 2. Realizacji wymienionych celów służą następujące działania statutowe Stowarzyszenia:
  a) wyrażanie opinii we wszelkich sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
  b) organizowanie spotkań z mieszkańcami na temat ochrony parków celem pozyskania ich opinii oraz nowych członków i sympatyków Stowarzyszenia,
  c) współpraca z mediami na rzecz ochrony i zachowania zasobów WPKiW i innych parków,
  d) organizowanie społeczności lokalnych oraz wolontariatu wokół ochrony parków i ich zasobów,
  e) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, okolicznościowych, kulturalnych itp. programów i projektów wspomagających rozwój, wychowanie i edukację dzieci i młodzieży
  f) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
  g) promowanie i współorganizoweanie zdrowego wypoczynku i rekreacji na terenach rekreacyjnych Regionu,
  h) działanie na rzecz wspierania rozwoju sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a w szczególności ochrony architektury poprzemysłowej, zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
  i) rozwijanie zainteresowań dotyczących krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pielęgnacji krajobrazu  regionu, upowszechnianie działań dla poprawy stanu środowiska  
  j) działania wspomagające rozwój demokracji, upowszechnianie postaw aktywnych, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
  k) działania na rzecz rozwoju integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, regionami.
 3. Wszelkie postanowienia dotyczące działalnośStowarzyszenia, jego nazwę, cele, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie podejmowane są w formie uchwały zarządu lub Walnego Zebrania Członków zgodnie z kompetencjami ustalonymi w niniejszym statucie.

 


Rozdział III     CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „NASZ PARK” może być każda osoba fizyczną, która ukończyła 16 lat i utożsamia się z celami Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia, przyjęcia jej przez Zarząd oraz wpisu do rejestru członków Stowarzyszenia.
 3. Skreślenie z rejestru członków Stowarzyszenia następuje przez:
  a) rezygnację pisemną członka złożoną zarządowi,
  b) wykluczenie członka przez zarząd:
   - za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia
   - za zaleganie z opłatą składek.

§ 7

Na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym statutem członkami zwyczajnymi mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 9

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dokona przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia i która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.
 2. Powyższe dotyczy również osób fizycznych i podmiotóz spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 8 lit.c).
 4. Członek wspierający – osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocnika.

§ 11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  b) skreślenia przez zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,
  c) wykluczenia uchwałą zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział  IV  WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§ 14

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd raz do roku nie później niż do 30 kwietnia. Zebranie zwołuje zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem podając w zawiadomieniu porządek Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 3. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust.2 lit.b) i c) powinien zawierać propozycję porządku Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem Zebrania.
 5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów.

§ 15

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) wybór i odwołania członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  d) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
  e) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
  f) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
  g) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 16

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów spośród obecnych na zebraniu – członków Stowarzyszenia z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 17

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od jeden do pięciu członków Stowarzyszenia; ilościowy skład zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie zarządu wybierani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu niejawnym.
 3. Członkowie zarządu wybierani są na okres trzech lat
 4. Członkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 5. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku:
  a)zakończenia kadencji zarządu,
  b)złożenia rezygnacji,
  c)niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowę kadencji,
  d)działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie członków odwołuje członka zarządu z przyczyn określonych w ust.5 lit. c) i d) wg ust.2.
 7. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa, zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.
 8. W razie zmniejszenia się składu zarządu uniemożliwiającego wykonywanie statutowych funkcji Walne Zebranie Członków dokona wyboru nowego zarządu.

§ 19

 1. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Pracami zarządu kieruje przewodniczący zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd odwołuje Przewodniczącego Zarządu stosując odpowiednio §18 ust.5 lit. b),c) i d), przy czym dla ustania jego członkostwa w zarządzie obowiązują postanowienia §18 ust.5 lit. b, c i d, przy czym dla ustania jego członkowstwa w zarządzie obowiazują postanowienia §18 ust.5 lit.b oraz ust. 6.

 

§ 20

Posiedzenia zarządu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.

§ 21

Do kompetencji Zarzadu należy
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) powoływanie pełnomocnika lub prokurenta,
d) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
h) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
i) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
k) określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
l) występowanie zwnioskiem sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji zarządu, w tym odwoływanie członka zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji (§18 ust.5 lit. b) i uzupełnianie składu Zarządu w drodze((§ 18 ust.7).

§ 22

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.

§ 23

 1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność  na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia spełniających następujące warunki:
  a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,
  b) nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi zarządowi,
  c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy
  a)kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b)występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  c)wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  d)składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
  e)składanie wniosków o udzielanie absolutorium zarządowi
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkowstwa jednego członka w drodze dokooptowania.
 7. Przepis §  18 ust.,4,5,6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 25

Uchwały zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności  co najmniej połowy członków.


Rozdział V   MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
  c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
  d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,
  e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału,
  f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianych odrębnymi przepisami.

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
 2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom zarządzającym Stowarzyszeniem.
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.
 4. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


Rozdział VI   ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 28

 1. Uchwalę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu.
 2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu.
 2. Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia
 3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
 4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


Rozdział VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

 1. Statut wchodzi w życie z dniem przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zmiany w statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie ustawy i przepisy.

 

 

Statut uchwaliło Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  „NASZ PARK”  w dniu   09 kwietnia 2011 roku.