Spis treści

Rozdział  IV  WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§ 14

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd raz do roku nie później niż do 30 kwietnia. Zebranie zwołuje zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem podając w zawiadomieniu porządek Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 3. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust.2 lit.b) i c) powinien zawierać propozycję porządku Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem Zebrania.
 5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów.

§ 15

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) wybór i odwołania członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  d) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
  e) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
  f) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
  g) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 16

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów spośród obecnych na zebraniu – członków Stowarzyszenia z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 17

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od jeden do pięciu członków Stowarzyszenia; ilościowy skład zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie zarządu wybierani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu niejawnym.
 3. Członkowie zarządu wybierani są na okres trzech lat
 4. Członkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 5. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku:
  a)zakończenia kadencji zarządu,
  b)złożenia rezygnacji,
  c)niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowę kadencji,
  d)działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub statutu Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie członków odwołuje członka zarządu z przyczyn określonych w ust.5 lit. c) i d) wg ust.2.
 7. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa, zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.
 8. W razie zmniejszenia się składu zarządu uniemożliwiającego wykonywanie statutowych funkcji Walne Zebranie Członków dokona wyboru nowego zarządu.

§ 19

 1. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego zarządu, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Pracami zarządu kieruje przewodniczący zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zarząd odwołuje Przewodniczącego Zarządu stosując odpowiednio §18 ust.5 lit. b),c) i d), przy czym dla ustania jego członkostwa w zarządzie obowiązują postanowienia §18 ust.5 lit. b, c i d, przy czym dla ustania jego członkowstwa w zarządzie obowiazują postanowienia §18 ust.5 lit.b oraz ust. 6.

 

§ 20

Posiedzenia zarządu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.

§ 21

Do kompetencji Zarzadu należy
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) powoływanie pełnomocnika lub prokurenta,
d) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
h) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
i) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
k) określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
l) występowanie zwnioskiem sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
m) podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji zarządu, w tym odwoływanie członka zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji (§18 ust.5 lit. b) i uzupełnianie składu Zarządu w drodze((§ 18 ust.7).

§ 22

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.

§ 23

 1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność  na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia spełniających następujące warunki:
  a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,
  b) nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi zarządowi,
  c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy
  a)kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b)występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  c)wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  d)składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
  e)składanie wniosków o udzielanie absolutorium zarządowi
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkowstwa jednego członka w drodze dokooptowania.
 7. Przepis §  18 ust.,4,5,6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 25

Uchwały zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności  co najmniej połowy członków.