Stowarzyszenie NASZ PARK zawiązała grupa miłośników Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w październiku 2005 roku. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła 
31 stycznia 2006 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia „NASZ PARK” jest przeciwstawienie się działaniom sprzecznym z ideą utworzenia i przeznaczenia Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.Gen.Jerzego Ziętka powstałego  w 1952 roku jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, finansowanego przez wszystkie lata ze środków budżetowych.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych w wyniku braku finansowania oraz złego zarządzania Parkiem doprowadzono do degradacji
i zniszczenia wielu obiektów oraz zawłaszczenia terenów Parku na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, a także do przekształcenia w lipcu 2003 roku WPKiW w spółkę prawa handlowego.

Dlatego też zorganizowaliśmy się i stawiamy opór dalszym działaniom na szkodę Parku, który zbudowany został w dużej mierze wysiłkiem społecznym, a dziś jest dorobkiem kulturowym i materialnym naszego regionu.

Stąd nasze główne cele to:

  • ochrona Parku WPKiW jako całości oraz ochrona jego zasobów fauny i flory, by służył społeczeństwu regionu i przyjezdnym,
  • przeciwstawienie się przeznaczaniu Parku i jego części na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, ograniczaniu jego funkcji edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych,
  • ochrona Parku przed zawłaszczaniem jego terenów przez grupy interesów nie liczących się z potrzebami społecznymi, przed parcelacją, zniszczeniem i degradacją,
  • przeciwdziałanie ograniczaniu przestrzeni publicznej i nieodpłatnego dostępu do Parku mieszkańcom aglomeracji i zwiedzającym,
  • organizowanie mieszkańców aglomeracji wokół działania na rzecz rozwoju Parku i zapewnienia finansowania jego funkcjonowania. 

   Nie godzimy się z traktowaniem Parku jak firmy lub przedsiębiorstwa komercyjnego, które powinno samo zarabiać na siebie, gdyż parki miejskie stanowiące dobro społeczne muszą być - jak na całym świecie - dofinansowywane ze środków budżetowych i samorządowych.

Od dwóch lat nasze działania rozszerzyliśmy o ochronę parków, skwerów i innych terenów zielonych w regionie. Nie godzimy się bowiem z zaniedbywaniem tych przestrzeni przez włodarzy miast, z brakiem poszanowania znaczenia zieleni dla środowiska, z przeznaczaniem skwerów i zieleńców pod budownictwo, by zaspakajać zapotrzebowanie i interesy inwestorów

   Mamy przekonanie, że zawsze jest czas na działanie i wyrażanie przez mieszkańców oraz organizacje społeczne opinii o losach Parku oraz innych przestrzeni zielonych, aby kolejne ekipy zarządzające nimi nie roztrwoniły tego dorobku.

   Jaki więc będzie los Parku, zieleńców, skwerów? czy będzie gdzie wypoczywać naszym dzieciom i wnukom? czy też zaprzepaszczony zostanie dorobek naszych ojców, którzy  Park i inne tereny zielone budowali i urządzali - jak nigdy do tej pory - zależy od nas.

Jeżeli leży Wam na sercu dobro Parku i chcecie przyczynić się do jego ochrony przystąpcie do Stowarzyszenia NASZ PARK lub udzielcie Stowarzyszeniu poparcia.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza deklaracji i przesłanie na adres:Stowarzyszenie ”NASZ PARK” 
41-503 CHORZÓW ul. Bytkowska 11 lub przekażcie deklarację na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."

   Prosimy też o przekazywanie do nas opinii oraz wszelkich informacji dotyczących Parku i innych spraw, które Was niepokoją.

 

 


Rozdział I  PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

  1. Stowarzyszenie „NASZ PARK” jest dobrowolną samorządną organizacją działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.nr 20 poz.104 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.nr 96 poz.873) ze zmianami w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. DU nr 28 poz.146 oraz niniejszego Statutu.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów
  3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mieszkańców województwa śląskiego.
  4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów statutowych.