W obliczu podjęcia Uchwały Rady Miasta Chorzów pozwalającej na powstanie osiedla mieszkaniowego przy granicy Parku Śląskiego (ul. Targowa na terenie dawnego OPT – Ośrodka Postępu Technicznego), pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec tych planów i zwracamy się z apelem do Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka o zablokowanie tej inwestycji w ramach uprawnień związanych z pełnieniem przez wojewodę nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Prosimy o podpisywanie i udostępnianie dalej https://www.petycjeonline.com/park_slaski_dla_ludzi_nie_dla_deweloperow

 

 

We wtorek 13.10 Stowarzyszenie złożyło do UM Chorzów pismo z uwagami do wniosku dewelopera w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Targowej. Cieszymy się, że w akcję włączyło się wielu miłośników Parku, którzy wsparli nas radami i argumentami - dziękujemy! 

Stanowisko Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie NASZ PARK podsumowując powyższe wskazuje, że Wniosek zawiera szereg wad, które go zdyskwalifikują i przez to powinien zostać odrzucony przez Radę Miasta Chorzów.

Jednocześnie niniejszym pismem dodatkowo wskazujemy Panu Prezydentowi oraz Radzie Miasta na szerszą perspektywę i skutki ewentualnego zezwolenia wnioskodawcy na budowę osiedla na wymienionej działce, która łączy się
z wyjątkowo drastyczną i znaczącą zmianą zagospodarowania terenu w historycznych granicach Parku WPKiW, na których funkcjonował Ośrodek Postępu Technicznego, a później Międzynarodowe Targi Katowickie, a mianowicie :

  • zabudowanie terenu zalesionej działki inwestora oznaczonej jako „najcenniejsze obszary przyrodnicze”- jest niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów;

  • tworzenie precedensu i otwarcie drogi do zabudowania blokami mieszkalnymi pozostałej części byłego Ośrodka Postępu Technicznego/upadłych Międzynarodowych Targów Katowickich, które oddane zostały przez Miasto w wieczystą dzierżawę spółce ATAL – budzi powszechne protesty i oburzenie mieszkańców, społeczności i organizacji pozarządowych;

  • tworzenie na historycznych terenach parkowych na siłę nowej dzielnicy mieszkaniowej Chorzowa, której brak w jakichkolwiek dokumentach planistycznych i dla której brak infrastruktury drogowej, odbioru ścieków itp. oraz nieliczenie się ze zniszczeniem i negatywnym wpływem osiedli budowanych bezpośrednio przy granicach Parku na środowisko Parku oraz jego otoczenie

 wskazywałoby na zupełny brak odpowiedzialności ze strony Urzędników, Radnych Miasta Chorzów i w końcu Pana Prezydenta, jako zarządzającego naszym Miastem.

Treść pisma

Chorzów, 11.09.2020

Koleżanki i Koledzy -  Członkowie Stowarzyszenie NASZ PARK

ZAWIADOMIENIE

     W imieniu zarządu Stowarzyszenia NASZ PARK zapraszam uprzejmie, na coroczne ( przełożone ze względu na pandemię koronawirusa) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NASZ PARK, które odbędzie się dniu 29 września 2020 (wtorek ) o godz.16.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Chorzowie przy ul. Powstańców 70c.
     Ze względu na ważność omawianych spraw oraz konieczność przeprowadzenia wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję oraz uzupełnienie Statutu Stowarzyszenia proszę uprzejmie o pewne przybycie na zebranie.

PLANOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia NASZ PARK w roku 2019
2. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu
3. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i opinią Komisji Rewizyjnej
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „NASZ PARK’ roku 2019 i udzieleniu Zarządowi absolutorium.
5. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tej w sprawie.
6. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia
7. Wybór członków Komisji rewizyjnej
8. Dyskusja i wnioski do planu działania Stowarzyszenia w roku 2020-21
9. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu Stowarzyszenia i Komisji rewizyjnej.
10. Zakończenie obrad

Przewidywany czas trwania zebrania ok.1,5-2 godzin.

Za Zarząd Elżbieta Mądry

Mamy świetną wiadomość!!!
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną przez nasze Stowarzyszenie w całości decyzję Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie wycinki 1327 drzew na działce przylegającej dziś do Parku Śląskiego, a faktycznie leżącej w historycznych granicach Parku. Kolegium postanowiło przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji tj. do Urzędu Miasta Chorzów ponieważ uznał między innymi, że :
- sprawa nie została rozstrzygnięta w sposób wyczerpujący;
- nie dokonano analizy stanu środowiska przyrodniczego w miejscu, gdzie rosną drzewa ,
- w nieprawidłowy sposób rozpatrzono obowiązek nasadzeń zastępczych,
- nie odniesiono się  do tego czy nasadzenia stanowią rekompensatę dla środowiska w związku z wycinką;
- organ wydający decyzję o wycince "nie odniósł się w jakikolwiek sposób do interesu społecznego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę jedynie interes strony"; pominął argumenty Stowarzyszenia Nasz Park.
Na ten czas możemy się cieszyć , że dostrzeżono interes społeczny w całej sprawie.
Dziękujemy za wsparcie nas w naszym działaniu. Polecamy obejrzeć Wiadomości TVP3 Katowice 18.30

Koleżaniki , Koledzy,  Członkowie  i  Przyjaciele  Stowarzyszenia NASZ PARK

      Poniżej załączamy  informację, która ukazała się na stronie Parku Śląskiego oraz FB  o organizowanej przez Park Śląski
w dniu 20 pażdziernika   KROKUSOWEJ NIEDZIELI, podczas której  oprócz sadzenia  cebulek krokusów posadzimy  dęba  na pamiątkę długoletniego lidera  naszego Stowarzyszenia  Gerarda Mądrego.
Zarząd Stowarzyszenia  zaprasza  do licznego udziału  z rodzinami w tej akcji  oraz dziękuje za jej zorganizowanie  Zarządowi WPKiW SA. 

KROKUSOWA NIEDZIELA - Informacja szczegółowa

     Park Śląski zaprasza na wspólne sadzenie cebulek krokusów. 20 października, podczas „Krokusowej niedzieli” zasadzimy aż 10 tysięcy roślin. Tego dnia zostanie posadzony też dąb, który upamiętni zmarłego w zeszłym roku Gerarda Mądrego, społecznika i twórcę Stowarzyszenia „Nasz Park”. Po długiej i niezbyt kolorowej zimie kwitnące krokusy dają zawsze dużo radości i zapowiadają, że za chwilę cała przyroda obudzi się do życia. Od kilku lat ogromną popularnością cieszą się te zasadzone w Rosarium. Wiosną będzie je można podziwiając też w innym miejscu.
      Krokusy zostaną bowiem posadzone na promenadzie generała Jerzego Ziętka w trzech podstawowych kolorach: żółtym, białym i fioletowym. Szansę na zasadzenie tych roślin będą mieli wszyscy chętni, którzy między godziną 11 a 14 pojawią się za Kanałem Regatowym w kierunku ulicy Złotej. Sadzenie zostanie przygotowane na środkowych trawnikach. Pracownicy działu zieleni będą rozdawać cebulki i pokazywać, jak właściwie i w jakich odstępach wkopać te rośliny w ziemię. Każde tego typu działanie ma też na celu edukację, bo uczestnicy będą mogli o krokusach dowiedzieć się czegoś więcej. A czekanie na to aż zakwitną i będą zwiastować przyszłoroczną wiosnę na pewno będzie dodatkowym atutem, który najpewniej nie raz przyciągnie
w to miejsce osoby biorące udział w naszej akcji.
       20 października za mostem przy alei Głównej o godzinie 14 zostanie zasadzony też Dąb Gerard. W ten sposób zostanie
w Parku Śląskim upamiętniony Gerard Mądry, społecznik, bardzo zaangażowany w ochronę parku i jego przyrody, który zmarł
w grudniu zeszłego roku.  Dąb szypułkowy już w rósł w tym miejscu. Wymieniliśmy w tym miejscu ziemię i przygotowaliśmy teren. Zasadzone drzewo będzie miało około trzech metrów wysokości. Pan Gerard był bardzo zaangażowany w życie parku. Upamiętnienie go w ten sposób jest jak najbardziej zasadne.